Anasayfaya Dön
Bize Yazın
Video Galeri
Facebook
Twitter
Instagram

 
ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR!

28.06.2019   13613
Facebook Paylaş
 
 
 


Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı ve GAMOB dönem sözcüsü Dr Ramazan Sürücü, Oğuzeli ilçesinde yaşanan iğrenç istismar olayı ile ilgili toplam 16 akademik oda ve 32 STK nın imza koyduğu basın metni yayınladı.

           

ARTIK YETER!!ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR!

Bizler öncelikle birer yurttaş, anne-baba,  akademik meslek odaları ve STK temsilcileri olarak; kendimize, toplumumuza, kentimize, ülkemize ve çocuklarımıza ve geleceğimize karşı duymuş olduğumuz sorumluluk gereği kentimizde,  bir çocuğumuzun yaşadığı iğrenç cinsel istismar olayına karşı tepkimizi ortaya koymak, yetkilileri bir kez daha göreve davet etmek, sorumluluklarını hatırlatmak, sorumluları kınamak, çözüm önerileri sunmak ve çözüm ortağı olmak amacıyla bu basın açıklamasını yapıyoruz.

İlimiz Oğuzeli ilçesi civarındaki Körkün'de faaliyet gösteren Hasan Hoca İlim Vakfı yatılı kuran kursunda,9 yaşındaki çocuğun yatılı kaldığı kuran kursunda yaşamış olduğu cinsel istismar olayı hepimizi derinden üzmüştür. Olay üzerine Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada,  eğitim verilen yerin kaçak olarak faaliyet göstermekte olduğu, kurumun mühürlendiği, tüm öğrencilerin ailelerine teslim edildiği, suçlunun tutuklandığı ifade edilmiştir.

YALNIZCA SUÇLUYA CEZA DEĞİL!  SORUMLULARDA HESAP VERMELİ !

Unutulmamalıdır ki burada öncelikli sorumluluk devletindir.  Devletin’ de Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile önleyici bir sistem kurarak çocukları ihmal ve istismardan korumayı taahhüt etmiş olduğu gerçeğinden hareketle ve valiliğin yapmış olduğu açıklamaya istinaden; buradan yetkililere soruyoruz ve cevap bekliyoruz. Bu kurum nasıl olurda kaçak faaliyet gösterebilir. Bu konuda denetleme yapması gerekenler neden zamanında denetleme yapmamıştır? Faile birlikte başka tutuklanan varmıdır? Bu olaydan ötürü sorumlulardan açığa alınan varmıdır? Yetkililerden vicdanen rahatsız olup, istifa etmeyi ve kamuoyundan özür dilemeyi düşünen olmuşmudur?  Bilinmesini istiyoruz ki biz bu durumu kabullenmeyeceğiz ve sürecin takipçisi olacağız.

Bilinmelidir ki bütün dünyada yaşanan siyasi krizler, ekonomik adaletsizlikler, sosyal yozlaşma, ahlaki yozlaşma, yoksulluk ve hak ihlalleri en çok, toplumların savunmasız kesimi olan çocukları etkilemektedir. Çocukların, büyüme ve gelişme dönemlerinde, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış, çocuk istismarı (fiziksel, duygusal,cinsel) ve ihmali kapsamına girmektedir. İstismar ve ihmalin farklı şekilleri aileleri, toplumları, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemlerini ve iş alanlarını etkileyen büyük bir halk sağlığı sorunudur.

TÜİK verileri ülkemizde yaşanan cinsel istismarın boyutlarının tahminlerimizden çok daha büyük olduğunu, ayrıca da her geçen gün arttığını ortaya koymaktadır. Bu verilere göre cinsel istismar mağduru olan çocukların sayısı 2014 yılından 2016 yılına kadar %33 artmıştır.

2016 yılında güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuk sayısı 16.877 iken, bu rakamın 2017 yılında 18.623 olduğu gerçeği ise, gerçekten de korkunç ve tedirgin edicidir.

Bizler ancak bu olayların bir kısmını medyadan öğreniyoruz, bir kısmına mesleklerimiz gereği olay sonrası süreçlerde tanıklık ediyoruz. Unutmamak gerekir ki farklı kaygılarla çoğunun da üstünün örtüldüğü ve hala saptanamayıp devam etmekte olan binlerce istismar olayı mevcuttur.

Çocuk istismarlarının en ağır biçimi olan çocuk cinsel istismarları, münferit, sapık, hasta, insanların gerçekleştirdiği düşüncesi doğru değildir. Kişilerin uyguladığı her türlü şiddeti ve cinsel istismarı bir ruhsal hastalıkla açıklamaya çalışmak yanlış olup, cinsel suç olarak tanımlanan her eylem, salt bir cinsel dürtüsel bir eylem değil, mağdur üzerinde güç uygulama aracı olarak yine şiddeti temsil etmektedir.  Ayrıca bu bakış açısının hem şiddeti aklama hem de şiddetle uzaktan yakından alakası olmayan ruhsal hastalık sahibi bireyleri damgalayarak hedef haline getirme riski taşıdığını hatırlatmak isteriz. 

BU UTANÇ TOPLUMUN TÜM KATMANLARINCA ORTADAN KALDIRILABİLİR! 

Bireylerin şiddet ve suç işleme eğilimlerini yaşadıkları toplumsal çevreden bağımsız bir şekilde düşünmek mümkün değildir. Elbette ki geldiğimiz noktada ülkemizi yöneten iktidarların eğitim, kadın, aile, çocuk ,nüfus-aile planlaması (doğum kontrol yöntemleri) ve küretaj gibi olaylara bakışı, hukuk – adalet, demokrasi anlayışının ve bu alanlarda ki politikalarının payı büyüktür. Evlilik yaşının düşürülmesi, bazı din adamlarının kız çocuklarıyla ilgili evlenme yaşına ilişkin beyanları, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, eğitim dilinin ve müfredatın cinsiyetçi ve eril olması, kadınların siyasette, yönetimde, çalışma hayatında ve karar alma mekanizmalarında eşit koşullara sahip olmaması, bu suçlara yönelik mevzuatta var olan cezaların uygulanmaması veya cezasızlık politikasının olağan hale gelmesi, toplumda adalet duygusunun giderek kaybolması, siyasette ötekileştiren, şiddet içeren dilin hakim olması, medyanın bu tür olayları ele alış biçimi vb. onlarca neden, bu sorunun endişe verici boyutlara ulaşmasına yol açmaktadır.

Ensar Vakfı’nda yaşanan istismar, Aladağ’da kız çocuklarının yanarak ölmesi ve her gün yeni çocuk istismarı vakalarının ortaya çıktığı koşullarda, bütün bunların karşısında çocuklara çığlık atmayı öğretmeye çalışan Aile Bakanlığı,  bir kereden bir şey olmaz diyen bir bakan, hükümet tarafından reddedilen çocuk istismarı yasası ve ortaya atılan tecavüzü aklama yasalarıyla, Türkiye çok uzun zamandan beri çocuklar için güvensiz bir ülke haline dönüşmüş durumdadır.

Bu konuda zaman zaman hükümet yetkilileri ve bazı siyasi çevrelerin suçun önüne geçmede çözüm olarak, cinsel isteğin tıbbi uygulamalarla azaltılması yöntemini(hadım) ve daha geneli idam cezasını gündeme getirmeleri, toplumun  öfke, üzüntü ve endişelerini gidermek,yapısal mekanizmalar oluşturmakla sorumlu devlet yöneticilerinin toplumun öfkesini kendilerinden uzaklaştırmak amaçlıdır ve çözümden uzaktır.Hadım veya idam istismarın kaynağını ortadan kaldıramaz.  Aksine bu yöntemler, suçun ataerkil, cinsiyetçi sistemin neden olduğu toplumsal çürümeden kaynaklandığını ört bas etmekte ve suçu salt faile indirgemektedir.  Bu öneriler sorunu çözmekten öte, sahte bir arınma yoluyla sorunun üzerini örttüğü için çok daha ağırlaşmasına sebep olacak bir yaklaşımdır.

Ayrıca insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik yine insanlık suçu olan idam ve hadım etme cezaları, temel hukuk ilkelerine ve evrensel insan haklarına aykırıdır. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, insan haklarına aykırı cezalandırma yöntemlerinin suçları ortadan kaldırdığı veya toplumsal sorunları çözdüğü görülmemiştir. Çocuk ve kadına yönelik cinsel şiddet suçlarına karşı sözü edilen en ağır cezaların uygulandığı ülkelerde bu tür suçlarda herhangi bir azalma olmadığı gibi artış görülmesi bu cezaların caydırıcı olmadığını, sorunu ortadan kaldırmadığını göstermektedir.

İnsanlık vicdanını derinden yaralayan bu suçları ortadan kaldırmak için en etkili yöntem modern dünyada olduğu gibi çocuk ve kadını merkeze alan sosyal, ekonomik ve hukuk politikalarının yerleştirilmesidir. Taraf devletlerden biri olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, örselenebilir bir sosyal grup olan çocukların eğitimi, korunması ve gelişmesini esas alan birçok maddesinin ülkemizde uygulamada yer bulamaması veya ilgili makamlar tarafından halen ihlal ediliyor olması, çocuk istismarının giderek artmasının ve sürekli kanayan bir yara olmasının en temel nedenidir

Çözüm olarak ilk adım suçun tespiti ve nasıl cezalandırılacağı değil, bu tür eylemlerin nasıl önlenebileceği noktasına yoğunlaşmak olmalıdır.

Çocuklarımızı ancak güçlü bir sosyal hizmetler ağı üzerine inşa edilmiş samimi bir çocuk koruma ve adalet sistemi ile koruyabiliriz.
Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismarın önlenmesine yönelik, kanıtlara dayalı uygulamalar geliştirmek ve doğru politik kararlar alabilmek amacıyla evrensel değerlere uygun, bilimsel araştırmalar yapılarak, vaka ve yaygınlık oranları, zaman içindeki eğilimleri, olguların coğrafi dağılımı ve risk faktörleri ve nedenler belirlenmelidir.

Eril cinsiyetçi söylemlerden vazgeçilmeli, günlük yaşamın dini referanslarla şekillenmemesi adına,  hukuki düzenlemelere gidilerek, çocukların cinsel obje olarak değerlendirmelerinin önüne geçilmelidir.

Sivil toplum örgütlerinin, dernek ve vakıfların bağımsız çalışma yapmasına fırsat tanınmalı, yapılan çalışma sonuçları ve çözüm önerileri dikkate alınmalıdır. Siyasi rant hesabı yapılmadan,  çocukla ilişkide bulunan tüm kişi,  kurum ve kuruluşların, fırsat eşitliğine, kurallara uygunluğuna ve denetime açık olması sağlanmalıdır.

Toplumsal ekonomik eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

Biliyoruz ki, ancak çocukların ihmal veya istismar edilmesinden önce riskleri fark edip bunları ortadan kaldırmaya yönelik sistemler gerçek bir koruma sağlayabilirler. Bu nedenle, bütün öncelik, önleyici hizmetlere verilmelidir.

KORUMA,   CEZA, REHABİLİTASYON  OLMALI

Erken uyarı sistemi kurulmalı, çocuklarla çalışanların riski fark etme ve bildirme yükümlülükleri düzenlenmeli, bildirimi alacak etkili bir müdahale birimi kurulmalı, travma mağdurları için tedavi hizmetleri güçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle Meclis’te önerilen çocuk hak ihlallerine ilişkin daimi bir çocuk komisyonu hızlıca kurulmalı, b
ütün partilerinde, bu konuya özgü çalışma grupları ve politikaları olmalıdır.

Yıllardır bekletilen Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. Bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmeli, bu çalışmalar kamu idaresi tarafından desteklenmeli, planın izlenmesinde STK’lara sorumluluk verilerek uygulamada şeffaflık sağlanmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel ve üreme sağlığı eğitimi müfredata konulmalıdır.
Erken çocukluk döneminden başlayarak çocuklar için, anne-babalar için, çocuklara bakım ve eğitim hizmeti verenler için ve çocuklarla çalışan profesyoneller için bilgilendirme kampanyaları ve farkındalık çalışmaları ilgili bakanlıklar ile STK’ların ortaklığında yapılmalıdır.

Gerçekleşmiş olaylarda; çocuğun mağdur ve suç tanığı olduğu unutulmamalı, acilen koruma hizmetleri verilmelidir. Gerekli hizmetler çocuklara ilk yardım, ara tedavi ve uzun süreli rehabilitasyon hizmetine kadar gidecek süreçte ilgili uzmanlardan oluşmuş bir ekip ile Çocuk İzlem Merkezlerinde ve üniversitelerin Çocuk Koruma Birimlerinde gerçekleştirilmelidir. Mağdura ve faile yönelik veri ve kayıt sistemleri oluşturulmalıdır. Mağdurun ikinci ve daha fazla kez mağdur edilmesini önlemek amacıyla Çocuk İzleme Merkezleri, Adli Görüşme Odaları ve Çocuk Koruma Merkezlerinin sayısı arttırılmalı, yetişmiş personel ile alt yapıları güçlendirilmelidir. Çocuğun korunması ile ilgili müdahale görevini de içeren 7/24 acil hizmet verebilecek çocuk koruma birimleri yapılandırılmalıdır.

Kovuşturma aşamasında; çocuğun ifadesi tek seferde Çocuk İzlem Merkezlerinde ve üniversitelerin Çocuk Koruma Birimlerinde gerçekleştirilmeli, çocuğun ifadesinin tekrar tekrar farklı dava süreçlerinde alınmasından kaçınılmalıdır.Ayrıca faille hiçbir süreçte yüz yüze getirilmemelidir.

Ceza adalet sistemi; yargılamaların çok uzun sürmesi, takdiri indirim sebeplerinin uygulanma biçimi, yetersiz delil toplanması gibi sebeplerle sanıklar için caydırıcı olmaktan uzaktır. Ceza adalet sisteminin amaca uygun işlemesi için eksikliklerin sebebinin araştırılmalı, bunları gidermek için gerekli yasal ve idari düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Hukuk güvenliği ve belirliliği sağlanmalı, vatandaşlara aynı olaya aynı hukuksal korunmanın, ayrımsız, herkes için uygulanacağı inancı sağlanmalıdır. Çocuğa cinsel sömürü ve istismar yapan suçlunun cezalandırılması, çocuğa verdiği zarar, hukukta orantılılık ve birey olarak çocuğun ve bir grup olarak çocukların yüksek yararı gözetilerek,cezasızlığa yer vermeyecek şekilde adil yargılama ile evrensel değerlere uygun şekilde olmalıdır.

Rehabilitasyon aşaması; cinsel sömürü ve istismara maruz kalan çocuklar ancak koruma sistemine girer girmez, başlayan etkin tedavi ve terapi çalışmaları ile iyileşebilir, kalıcı hasarların önüne geçilebilir. Bu nedenle güvenlik ve adli hizmetlere ayrılan bütçe gibi rehabilitasyon hizmetleri için ayrı ve ilgili dava sayıları göz önüne alınarak yeterli bütçe ayrılmalıdır. Cinsel sömürü ve istismar mağduru çocuklar için özel rehabilitasyon hizmetleri arttırılmalı, çeşitlenmeli ve çocukların hizmet kurumlarından kaçmasını ya da uzaklaşmasını önlemek için çocukların katılımıyla planlanıp uygulanmalıdır.

En önemlisi de toplum, çocuklarına sahip çıkmalıdır.

Kentimizde yaşanan bu iğrenç olay vesilesiyle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun bütün önlemlerin devlet tarafından hayata geçirilmesi beklentimizi ve hakkımızı yetkililere, bütün siyasi partilere ve ilgili kurumlara bir kez daha kararlılıkla hatırlatırken,  Akademik meslek mensupları ve STK’lar olarak çocuk hakları ve çocukların yüksek yararı için çözüm üretmek amacıyla yapılacak bütün çalışmalara katılmaya, destek sunmaya her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

 

GAZİANTEP BAROSU 

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP ECZACILAR ODASI

GAZİANTEP - KİLİS DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI  GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP-KİLİS VETERİNER HEKİMLERİ ODASI  

GAZİANTEP YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GAZİANTEP SERBEST   MUHASEBECİ  MALİ  MÜŞAVİRLER ODASI

GAZİANTEP KULÜBÜ

GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

GENEL SAĞLIK İŞ GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU İL TEMSİLCİLİĞİ VE EĞİTİM İŞ SENDİKASI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

GAZİANTEP MİMAR SİNAN ( DEVRİM) LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ̇

GAZİANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ̇

GAZİANTEP KÜLTÜR TURİZM DERNEĞİ̇

ZEUGMA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ̇

GAZİANTEP BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ̇

GAZİANTEP MÜZE DOSTLARI DERNEĞİ̇

TÜRKİYE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNETİCİLER VAKFI GAZİANTEP DESTEKLEME DERNEĞİ

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

GAZİANTEP YESEMEK ROTARY KULÜBÜ

 

ODTÜ MEZUNLARI GAZİANTEP DERNEĞİ

GAZİANTEP İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

TÜRK ANNELER DERNEĞİ

GAZİANTEP ŞAHİNBEY LİONS KULÜBÜ

TOPLUM EĞİTİM DERNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ

GAZİANTEP FOLKLOR KULÜBÜ

GAZİANTEP GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI  DERNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

GAZİANTEP KADIN SAĞLIĞI DERNEĞİ

GAZİANTEP MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLARI DERNEĞİ

KAVAKLIK ROTARY KULÜBÜ

İPEKYOLU ROTARY KULÜBÜ

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

 


Tansiyon hastası olduğunuzu na...

Gaziantep'te hastane soyan hır...

Sağlıkta şiddet sona ERSİN ...

Gazişehir'de 10 günde üçüncü Ş...

Dr. Mehmet Salih Uluçamgil ve...

SAYIN YETKİLİLER SAĞLIKÇIYA Ş...

Sağlıkta şiddet çok acil sona ...

Mil Sağlık Sen Gaziantep İl t...

Mehlika Ahi, Hakkın Rahmetine ...

AJazeera’den Dolphin Ajans’a z...

SANKO ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET T...

Opr. Dr. Cahit Dinler Vefat Et...

Gaziantep’teki Bebek Ölüm Oran...

Ailesi ameliyata karşı çıktı, ...

SAHİBİNDEN KİRALIK ECZANE VE M...

Uz.Dr.Mustafa Nihat Koç Muayen...

“ ‘SAĞLIKSIZ’ POLİTİKALAR SAĞL...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA GÜN...

Gaziantep Milletvekili İrfan K...

ASİD GENEL BAŞKANI DR. YILDIRI...

14 MART TIP BAYRAMI...

BAŞKANFADILOĞLU; SAĞLIKÇALIŞ...

DOÇ.DR.DT.M.HAMDİ ARAS'IN BABA...

SİOTalks İlham Veren Konuşmala...

CHP’de yeni il başkanı Lütfü D...

AK Parti'de meclis üyesi adayl...

Prof.Dr. Ziya Bayraktaroğlu’n...

TAHMAZOĞLU‘NUN ACI GÜNÜ...

Halk Altın’da bir ilk...

Kirazoğlu'nun babası hakkın ra...

Ozan Arif hayatını kaybetti...

Gaziantep'te aynı mahallede ik...

SÖNMEZ, CHP‘den ŞAHİNBEY BELED...

Gaziantep'ten acı haber...

MMT Amerikan Hastanesi kadrosu...

Postacı kapıyı 2 kere kırar!...

Ünlü eğitimci Sedat Akdoğan ha...

“Öncelik Hayatın, Öncelik Yay...

Ecz. Elif ÖZEMİR KAYA‘nın BAB...

MEHMET SAİT GÜÇLÜ Hakk’ın rahm...

Kamudaki hekimlerin hukuki sor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZİANTE...

SUYA İNDİRİM..!...

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN..!...

Arayıcı’ya beraat...

Dt. H.Gülten Bilişik'in annesi...

Fatma Şahin'in Acı Günü ...

YUNUS SAMET’E VOLKAN DEMİREL ...

Ecz. Seyyit ÖZDEMİR’in ANNESİ...

Sağlık Bakanı açıkladı...

Dr. Mustafa Çevik'in babası ve...

Ecz. Fatma DURUKAN’ın eşi Ecz....

CUMHURİYETİN 95. YILINDA SAĞL...

DR. ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER’in ANNES...

Ecz. Ferda NARİN'in babası vef...

DR. İBRAHİM YERAL’IN KARDEŞİ...

Gaziantep Polis Meslek Eğitim ...

KONUŞAMIYOR, HAREKET EDEMİYOR...

Zirve Üniversitesi ...

Belde Kanal Darlığı ...

Sürdürülebilir Eczane İşletmec...

ESWT ile Ağrılara Son..!...

NEFES AL, DEĞİŞ, YENİLEN!...

Ş.Kamil Belediye Bşk. Rıdvan F...

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEK...

GAZİANTEP’TE İLK VE TEK BARİA...

TOTAL DİŞSİZ ÇENELERİN İMMEDİA...

Ecz. Vahit TUNAÇ vefat etmişt...

Hakikat Gazetesi sahibi Yaşar ...

Prof.Dr. Ecz.Okan Atay’dan GAZ...

MMT AMERİKAN HASTANESİ YÖNETİM...

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ...

Doktor ve Hastası Maratonda Te...

10 Kasım’ı, bir matem gününden...

SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARA...

İŞTE O KARAR......

ECZACILAR DA SAĞLIK HİZMETİNİN...

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ...

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI...

İşte ayrıntılar......

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI...

Hayrullah KUBBA’nın ANNESİ VE...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) H...

TTB’den ‘Hekimler kandırmaca d...

Çözüm KBB Ameliyathane person...

Öğrencilere Fenerbahçe formas...

Diş Hekimi Feray Kayhan’ a “Ha...

MORAL EVİ AÇILDI...

Kasık Fıtıklarında Kapalı (La...

OBEZİTE CERRAHİSİ İLE FAZLA K...

ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ...

OBEZİTEYE TESLİM OLMAYIN..!...

6. ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI ...

Meme Kanseri Bilinçlendirme v...

NÖROLOJİ UZMANI Dr.Rıdvan MUSU...

ŞAHİNBEY’DE 29 EKİM COŞKUYLA K...

Sağlık çalışanlarına şiddet ya...

YENİ GAZİANTEP VALİSİ Sayın Da...

Ecz. Mehmet ŞAHİN'in babası ve...

Moral Evi ile Esen - Bülent U...

TIP HEKİMLERİ DİŞ ÇEKEBİLİR Mİ...

Akılalmaz Olay: Kaldırım Çöktü...

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLAR SIR...

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ...

DİJİTALLEŞEN DÜNYA “EN HIZLI D...

TEB Artı Sigorta ve Eczacıkart...

MMT Büyümeye Devam Ediyor......

“13’ÜNCÜ ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜN...

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. POLİKLİ...

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Çalış...

HER DEFASINDA SAĞLIK..!...

Merve & Teyfik Çifti Muhteşem ...

On Yıl Önce Ameliyat Ettiği Ha...

MEME KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİ...

Gaucher hastalarının doğru teş...

SAĞLIK-SEN GAÜN İkinci Dönem K...

Spor tutkunlarının mağazası aç...

HATEM’DEN PEMBE FARKINDALIK...

Unicef ve Türk Kızılayı ‘‘Duyg...

İŞİTME CİHAZININ DOĞRU ADRESİ...

KİLİS’E MODERN TEMSİLCİLİK BİN...

İNOVASYONUN NABZI SANKO ÜNİVE...

Akıllı merceklerle her mesafe...

Doç.Dr. BOŞNAK MEDİCALPARK'ta....

‘’Meme Kanseri Farkındalık Sem...

DEVA ÖZEL AMBULANS SERVİSİ...

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINI İSTİY...

Teşekkürler...

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINDA...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FA...

SANKO’DA HALKA AÇIK KONFERANS...

Fissür Örtücüler...

Eczacılara madde bağımlılığı i...

MEVSİM GEÇİŞLERİ RUHSAL HASTAL...

SEVDİKLERİNİZE DEĞER VERİR......

FAZLA KİLOLARINA OBEZİTE CERRA...

Uzm.Dr. Mustafa BAKMAN DEVA'da...

MMT Büyümeye Devam Ediyor......

KEMAL BAYINDIR HASTANESİ HEKİM...

Dördüz Bebekler Taburcu oldu....

ECZANE YERİ SATIŞI...

Hukukçu Hekimler Derneği görev...

...

Batman'dan acı haber: 7 asker ...

SAĞLIKTA ŞİDDET..!...

BAŞIMIZ SAĞOLSUN......

KAMU İDARESİ HAREKETE GEÇMEK İ...

Uyku Apnesinin En Temel Belir...

Diş Hekimi Ali Osman Yılmaz’ı...

Gaziantep Çepnileri Derneği ol...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10